1. Üldsätted

1.1. HQS Development OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. HQS Development OÜ on täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab täienduskoolitusi.
1.3. Õppetöö läbiviimise kohaks on HQS Development OÜ asukoht aadressil Ehitajate tee 82, Tallinn ja Liimi 1-205, Tallinn.
1.4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6. Asjaajamiskeel on vene keel, õppekeel on vene keel.
1.7. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
    1.7.1. õppekava nimetus, õppekavarühm, õpiväljundid
    1.7.2. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
    1.7.3. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
    1.7.4. õppe sisu
    1.7.5. õppekeskkonna kirjeldus
    1.7.6. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
    1.7.7. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
    1.7.8. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

2. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

2.1. Koolitusele registreerumine:
    2.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (itstudy.ee), e-posti teel (info@itstudy.ee) või telefoni teel (53 54 20 91). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
    2.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (info@itstudy.ee) või telefoni teel (53 54 20 91).
2.2. Koolitusgrupi komplekteerimine:
    2.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
    2.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
    2.2.3. HQS Development OÜ on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

3. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

3.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on HQS Development OÜ poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
3.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

4. Õppetöö korraldus

4.1. Õppetöö toimub vastavalt rühma tunniplaanile. Õpetaja haiguse või ärasõidu tõttu ära jäävad tunnid toimuvad ette või tagant järele vastavalt rühma ja õpetaja kokkuleppele, HQS Development võib asendada õpetajat, kui õpetaja haige või ärasõdu tõttu.
4.2. HQS Development OÜ ei kompenseeri Õppija haiguse tõttu ärajäävaid tunde.
4.3. HQS Development OÜ ei võta vastutust vääramatu jõu tõttu ära jäävate tundide eest.
4.4. Riigipühadel õppetööd ei toimu.

5. Õppemaks

5.1. Üksikasjalik informatsioon kursuste maksumuse ja kestvuse kohta on saadav kodulehel itstudy.ee , Tel: 53542091
5.2. Kõikide kursuste eest tasumine toimub enne kursuste algust (ettemaks). Sellega te kinnitate oma osalemist õppetöös. Kursuse eest saab tasuda osadena, koolitusaja jooksul. Koolituse alguseks tuleb tasuda vähemalt 20% kursuse maksumusest, ülejäänud 80% võib tasuda koolitusaja jooksul. Seejuures järelmaksu protsenti ei arvestata.
5.3. Õppemaksus sisalduvad põhilised õppematerjalid.
5.4. Õppemaks tasutakse HQS Development OÜ kontole EE787700771002798762 AS LHV Pank või kassasse vastavalt HQS Development OÜ poolt esitatud arvele.
5.5. Õpilaste vastuvõtmine toimub õppe eest tasutud arve alusel.
5.6. Eesti Töötukassa maksab teenuse eest vastavalt kööstöölepingu tingimusele.
5.7. Õppemaksust vabastust või õppemaksu soodustust võivad taotleda HQS Development OÜ lepingulised töötajad.

6. Koolitusest loobumine

6.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli e-kirja teel (info@itstudy.ee).
6.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
6.3. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
6.4. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

7. Koolituse katkestamine

7.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

8. Lepingu jõustumine ja lõppemine

8.1. Leping jõustub arvates sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni kõikide lepinguliste kohustuste täitmiseni või Lepingu ülesütlemiseni Poole poolt või lõppemiseni muul seaduses ette nähtud alusel.
8.2. Õppija poolt Lepingu ülesütlemisel juba tasutud õppemaksu ei tagastata.
8.3. HQS Development OÜ on õigus Leping ühepoolselt üles öelda mõjuvatel põhjustel, milleks on eelkõige:
    8.3.1. õppemaksu tasumata jätmine
    8.3.2. õppija häirib oluliselt õppetööd
    8.3.3. õpilane perioodiliselt ei täida koduseid ülesandeid
    8.3.4. õpilane laseb mööda üle 50% õppetundidest
    8.3.5. seaduslik esindaja on esitanud vastava kirjaliku avalduse
8.4. Lepingu ülesütlemine ei mõjuta Poolte Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, mis tekkisid enne ülesütlemisavalduse jõustumist, sh Õppija kohustust tasuda juba toimunud õppetöö eest.

9. Vaidluste lahendamise kord

9.1. Lepingust tõusvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.

10. Väljastatavad dokumendid

10.1. Igale täiendkoolituses osalejale väljastatakse tõend või tunnistus.
10.2. Tõendi väljastamise kord:
    10.2.1. koolituses osalemise eest väljastatakse koolituses osalenud isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid
10.3. Tunnistuse väljastamise kord:
    10.3.1. tunnistus koolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need
10.4. Tunnistuse/tõendi allkirjastab koolituskeskuse tegevjuht või koolitusjuht.
10.5. Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse koolituskeskuses täienduskoolituse läbinud isikule tema avalduse alusel vastav duplikaat (lisatasu eest).

11. Õppija õigused ja kohustused

11.1. Õppijal on õigus:
    11.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist
    11.1.2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta
    11.1.3. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest
    11.1.4. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata
    11.1.5. saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus
11.2. Õppija on kohustatud:
    11.2.1. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara
    11.2.2. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele
    11.2.3. tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale
11.3. Õppija ja kooli suhteid reguleerib sellekohane leping

12. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

12.1. HQS Development OÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus ja/või nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

13. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

13.1. HQS Development OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.